Statut

Statut NSZZ Solidarność 80 Małopolska

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Solidarność ludzi pracy w Kraju i za granicą – sprawiła, że w dniu 30 sierpnia 1980 ówczesny Rząd a następnie Sejm, uznał, iż konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 87 i Nr 98 o wolności w organizowaniu się w związki zawodowe obowiązują w Polsce tak jak ustawy.

Podpisanie w dniu 30 sierpnia 1980 roku Porozumienia Szczecińskiego oraz 31 sierpnia Porozumienia Gdańskiego dało początek powstania niezależnego ruchu związkowego o nazwie NSZZ Solidarność. Porozumienia tzw. okrągłego stołu w 1989 roku, które wypaczyły ideę Solidarności spowodowały umieszczenie przy nazwie naszego związku liczebnika 80 symbolizującego protest społeczny z sierpnia 1980 roku.

par. 1

Związek nazywa się

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY SOLIDARNOŚĆ \’80 MAŁOPOLSKA

par. 2

Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.

par. 3

1.SIEDZIBĄ KOMISJI KRAJOWEJ JEST KRAKÓW

2.Nazwa i znak graficzny NSZZ Solidarność \’80 MAŁOPOLSKA stanowią wyłączną własność związku i podlegają ochronie.

Rozdział II

CEL I ZADANIA ZWIĄZKU

par. 4

Związek jest niezależny od administracji rządowej i samorządowej, od partii politycznych, od pracodawców i ich związków oraz od innych organizacji.

par. 5

Związek zrzesza pracowników, bezrobotnych oraz inne osoby dopuszczone przez prawo do tworzenia związków zawodowych. W sytuacjach wyjątkowych Związek może udzielić pomocy i ochrony związkowej innym grupom społecznym, jeżeli o to się zwrócą.

par. 6

Celem Związku jest ochrona prac, godności oraz interesów członków Związku i ich rodzin a w szczególności:

1.Ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych,

2.Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy i wynagradzania, warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed zanieczyszczeniami i degradacją środowiska przyrodniczego,

3.Podejmowanie starań o zgodność działania zakładu pracy z interesami pracowników,

4.Umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,

5.Szerzenie demokratyzmu i umacnianie koleżeńskiej solidarności w stosunkach wzajemnych,

6.Zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

7.Wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej,

8.Kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,

9.Podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,

10.Pogłębianie wiedzy członków Związku,

11.Ochrona ekonomicznej i politycznej suwerenności Rzeczpospolitej Polski,

12.Ochrona pracowników przed utratą miejsca pracy.

par. 7

Związek realizuje swoje cele przez:

1.Podejmowanie działań z administracją państwową i samorządu terytorialnego wszystkich szczebli w zakresie wynikających z przepisów prawa pracy i innych ustaw,

2.Reprezentowanie podlegających jego pieczy interesów pracowniczych, zwłaszcza wobec organów administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, pracodawców, organizacji międzynarodowych, partii politycznych i innych jednostek,

3.Zawieranie, wypowiadanie i rozwiązywanie układów, umów i innych porozumień związkowych,

4.Wszczynanie i udział w postępowaniu administracyjnym, sądowym i innym na rzecz osób potrzebujących pomocy,

5.Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg w przypadku istotnego naruszenia interesów pracowniczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku,

6.Inicjowanie samopomocy członków Związku,

7.Podejmowanie starań o zapewnienie członkom i ich rodzinom wczasów pracowniczych, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla ich dzieci oraz odpowiedni udział w świadczeniach z funduszu socjalnego i innych funduszy zakładu pracy,

8.Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,

9.Popieranie inicjatywy w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, nauki i postępu technicznego,

10.Prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, tworzenie warunków do odpoczynku po pracy,

11.Ujawnianie nieprawidłowości w życiu społecznym celem ich usuwania,

12.Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie swym członkom pracy na stanowiskach nie odpowiadających ustalonym warunkom,

13.Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin,

14.Prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w szczególności nad poziomem kosztów utrzymania i regularne publikowanie wyników badań,

15.Rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej,

16.Publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących życia ludzi pracy, reprezentacji pracowniczych, uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz kluczowych decyzji o podziale dochodu narodowego, kierunkach inwestycji, podziale funduszu spożycia społecznego, zaopatrzenia rynku, gospodarce mieszkaniowej, kształtowaniu cen i płac oraz innych spraw istotnych dla ludzi pracy,udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,

19.Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych,tworzenie funduszy celowych.

par. 8

1.Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie terytorialno-zawodowej, co oznacza, że:

1.Związek zrzesza członków wszystkich zawodów,

2.Podstawową organizacją związkową jest organizacja zakładowa zrzeszająca pracowników wszystkich zawodów, zatrudnionych w danym zakładzie pracy oraz emerytów i rencistów,

3.-Emeryci i renciści, a także inne osoby, które z różnych względów nie mogą zrzeszać się w macierzystych zakładach pracy mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach związku,

-bezrobotni w ramach związku organizują się w Koła terenowe zgodnie z Par.10,

4.Zakładowa organizacja związkowa w miarę tworzy niższe ogniwa, a w szczególności:organizacje wydziałowe, oddziałowe i Koła,

5.Podstawową jednostką terytorialną związku jest region obejmujący swym zasięgiem teren co najmniej jednego województwa. Utworzenie regionu oraz zmiana zasięgu jego działania wymaga zgody i rejestracji Komisji Krajowej.

6.Zarząd Regionu może tworzyć Podregiony na wniosek zainteresowanych Organizacji Zakładowych, Międzyzakładowych. Podregiony działają zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Zarząd Regionu

7.W ramach Związku na wszystkich jego szczeblach mogą działać sekcje zawodowe lub branżowe. Sekcje zawodowe obejmują pracowników wykonujących jeden zawód lub kilka zawodów pokrewnych

2.Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu ze związkami zawodowymi grupującymi pracowników jednego zawodu lub kilku pokrewnych zawodów, jeśli statuty i działalność tych związków odpowiadają podstawowym zasadom określonym w niniejszym statucie.

par. 9

Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

1.Kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniu, zjeździe, dokonującym wybory,

2.Nie ogranicza się liczby kandydatów,

3.Głosuje się na poszczególnych kandydatów,

4.Głosowanie jest tajne,

5.Przewodniczącego wybiera bezpośrednio walne zebranie organizacji danego szczebla,

6.Wybory są ważne, gdy bierze w nich udział co najmniej połowa liczby delegatów, członków, uprawnionych do głosowania,

7.Wybrany zostaje ten kto w głosowaniu uzyskał 50% plus jeden oddanych głosów,szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa Ordynacja Wyborcza do Władz Związku uchwalona przez Krajowy Zjazd Delegatów,funkcji związkowych nie może pełnić osoba zajmująca kierownicze stanowisko:

a.w zakładzie pracy dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, kierownicy i zastępcy kierowników zakładów pracy,

b.w zarządach władzy samorządowej i administracji rządowej wszystkich szczebli,

10.Członek związku pozbawiony mandatu delegata na Zjazd, zebranie, może pełnić funkcje związkowe do czasu najbliższego Zjazdu, zebrania, który podejmie decyzje o jego reelekcji lub odwołaniu z pełnionej funkcji,

11.Odwoływanie członka władz związkowych odbywa się na takich zasadach jak wybór,

12.Delegaci wybierani są na okres kadencji, która trwa 4 lata.

par. 10

1.Podstawowe jednostki organizacyjne powstają z inicjatywy podjętej przez co najmniej 3 osoby uprawnione do tworzenia ogniwa związku zawodowego. Stanowią one komitet założycielski. Komitet założycielski nabywa uprawnienia władzy związkowej po zarejestrowaniu z zarządzie regionu i działa do czasu wyboru statutowych władz podstawowej jednostki organizacyjnej. Wybory statutowych władz przeprowadza się w terminie ustawowym.

2.Ogniwa Związku powstają z inicjatywy pracowników, którzy tworzą w tym celu zakładowe komitety założycielskie. Powołanie ogniwa zakładowego powinno być zgłoszone regionalnemu zarządowi Związku. Ogniwo może tworzyć jeden członek związku

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

par. 11

Członek Związku ma prawo:

1.Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

2.Wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz,

3.Uczestniczyć w ustalaniu zaleceń dla wybranych delegatów,

4.Korzystać z pomocy Związku w ochronie praw pracowniczych i obywatelskich w razie ich naruszenia przez zakład pracy lub administrację państwową: w przypadkach tych Związek zobowiązany jest do zastosowania dostępnych mu środków obrony ze strajkiem włącznie. Związek może interweniować i udzielać pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku.

5.Otrzymywać zasiłki z tytułu urodzenia dziecka i zgonu członka rodziny; w przypadku zgonu członka Związku zasiłek otrzymuje rodzina,

6.Otrzymywać od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej, oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formy pomocy określa walne zebranie właściwego szczebla Związku.

7.Korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz obiektów kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku,

8.Występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,

9.Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku,

10.Brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

par. 12

Członek Związku jest zobowiązany:

1.Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku.

2.Brać udział w życiu związkowym,

3.Solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,

Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współżycia między członkami załogi pracowniczej.

5.Regularnie płacić składki członkowskie, które wynoszą:

1.Od pracujących członków związku 1% od wynagrodzenia brutto,

2.Od emerytów i rencistów 0,5% renty lub emerytury,

od osób bezrobotnych lub przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych 0%.

par. 13

1.Członek związku nie powinien należeć do innego związku zawodowego.

2.Osoby funkcyjne związku wszystkich szczebli nie mogą pełnić funkcji w partiach politycznych.

3.Przez osoby funkcyjne Związku rozumieć należy Przewodniczących i Wiceprzewodniczących.

par. 14

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej

par. 15

1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:

1.Wystąpienia ze Związku,

2.Wykluczenia, na podstawie uchwały właściwych władz,

3.Zgonu.

2.Członka, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub postępuje w sposób nie licujący z godnością członka Związku, właściwa komisja zakładowa, międzyzakładowa lub wydziałowa, może ukarać udzieleniem nagany, a w szczególnych przypadkach pozbawieniem członkostwa. Zainteresowanemu służy prawo odwołania do walnego zebrania organizacji zakładowej, międzyzakładowej lub wydziałowej.

Od każdej uchwały władz związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do wyższej instancji tego samego rodzaju w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

par. 16

Komisje zakładowe, międzyzakładowe i wydziałowe prowadzą ewidencję członków i wydają legitymacje członkowskie według wzoru ustalonego przez Komisję Krajową.

Rozdział IV

WŁADZE ZWIĄZKU

par. 17

1. Władzami ogólnozwiązkowymi są:

1.Krajowy Zjazd Delegatów

2.Komisja Krajowa,

3.Krajowa Komisja Rewizyjna.

2.Komisja Krajowa oraz Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem nadrzędnym dla odpowiednich struktur niższego szczebla.

3.Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata.

4.Kadencja wszystkich władz związku trwa do końca kadencji Komisji Krajowej

par. 18

1.Do kompetencji Zjazdu należy:

1.Uchwalanie zasad i zmian statutu – zmiany do statutu dokonuje się kwalifikowaną większością dwóch-trzecich głosów podjętą w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe,

2.Uchwalanie ogólnego programu działania Związku,

3.Wybór przewodniczącego Komisji Krajowej,

4.Wybór członków Komisji Krajowej zgodnie z postanowieniami Par.19 ust.4 – oraz wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

5.Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej,

6.Podjęcie uchwały o rozwiązywaniu związku i likwidacji jego majątku.

2.Zjazd zbiera się na sesję zwyczajną co najmniej raz w roku. Zwołuje go Komisja Krajowa.

3.Na wniosek co najmniej 1/3 zarządów regionalnych, 1/5 delegatów na Zjazd lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisja Krajowa obowiązana jest zwołać nadzwyczajną sesję Zjazdu w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zjazdu przez Komisję Krajową w tym terminie – zwołuje go Krajowa Komisja Rewizyjna w terminie 1 miesiąca po upływie terminu wyznaczonego Komisji Krajowej.

4.W Zjeździe biorą udział delegaci organizacji regionalnych Związku wybrani na regionalnych walnych zebraniach. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów z poszczególnych organizacji regionalnych ustala Komisja Krajowa proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych regionach, zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

5.Do ważności uchwał Zjazdu niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby delegatów. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

6.Przy podejmowaniu Uchwał o rozwiązaniu Związku i zmian Statutu obowiązuje kwalifikowana większość 2/3 głosów podjęta w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w zjeździe.

7.Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych delegatów przewodniczący Zjazdu zarządza tajne głosowanie.

par.19

1.Do zakresu działania Komisji Krajowej należy:

1.Reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, a także innych organizacji lub instytucji

2.Koordynowanie działań organizacji regionalnych Związku,

3.Uchwalanie preliminarza wydatków,

4.Powoływanie sekcji zawodowych, branżowych i innych oraz ustalanie ich regulaminów wewnętrznych,

5.Zawieranie umów zbiorowych,

6.Podejmowanie decyzji o strajku o zasięgu ponadregionalnym,

7.Wybór prezydium Komisji Krajowej.

2.Liczbę członków prezydium określa Komisja Krajowa. Pracami prezydium kieruje przewodniczący Komisji Krajowej.

3.Prezydium czuwa nad wykonaniem uchwał Komisji Krajowej, kieruje pracą biura i dokonuje czynności prawnych.

4.W skład Komisji Krajowej wchodzą:

a.przewodniczący Komisji Krajowej,

b.osoby wybrane przez Zjazd. Każdy Region ma z góry ustaloną liczbę miejsc w Komisji. Liczbę tą określa uchwała Zjazdu proporcjonalnie do liczby członków Związku w Regionie. Głosuje się na listy cząstkowe.

5.Przewodniczący Komisji Krajowej oraz Wiceprzewodniczący reprezentują Związek na zewnątrz.

par.20

1.Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje Komisję Krajową i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami statutu i uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.

2.Krajowa Komisja Rewizyjna jest uprawniona do działań kontrolnych zgodnie z jej kompetencjami, wszelkich struktur Związku lub zlecić taką kontrolę dowolnej Komisji Rewizyjnej Związku, po uzyskaniu akceptacji Komisji Krajowej.

3.Krajowa Komisja Rewizyjna może powołać zespół mediacyjny do rozstrzygania konfliktów wewnątrzzwiązkowych.

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji związkowych na szczeblu krajowym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu Delegata na Zjazd.

5.Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Delegatów.

par.21

1.Władzami Regionalnymi Związku są:

1.Walne Zebranie Delegatów,

2.Zarząd Regionu,

3.Komisja Rewizyjna

par.22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 1.uchwalanie programu działalności regionalnej Związku,

 2.Wybór Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej Regionalnej organizacji Związku,

3.Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Związku,

4.Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie zarządowi absolutorium.

2.Sesję zwyczajną walnego zebrania delegatów zwołuje Zarząd Regionu co najmniej raz w roku.

3.Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji Zakładowych reprezentujących co najmniej 1/5 członków organizacji regionalnej lub co najmniej 1/5 delegatów na walne zebranie delegatów, Zarząd Regionu zobowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Walnego Zebrania Delegatów w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Delegatów przez Zarząd Regionu w wyznaczonym terminie zwołuje go Regionalna Komisja Rewizyjna w ciągu miesiąca po upływie wyznaczonego terminu Zarządowi Regionu.

4.W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci organizacji związkowych. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów poszczególnych organizacji ustala Zarząd proporcjonalnie do liczby członków.

5.Do ważności Uchwał Walnego Zebrania Delegatów niezbędna jest obecność co najmniej połowy Delegatów.

Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych Delegatów.

7.Do podejmowania uchwał stosuje się postanowienia Par.18.ust.6

par.23

1.Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:

1.Wybór członków prezydium zarządu, z wyjątkiem przewodniczącego

2.Reprezentowanie organizacji regionalnej Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej, a także innych organizacji i instytucji.

3.Ustalanie wytycznych do bieżącej działalności organizacji regionalnej Związku.

4.Okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu.,

5.Uchwalanie preliminarza wydatków organizacji regionalnej,

6.Podejmowanie na wniosek Prezydium Zarządu Regionu decyzji w sprawie strajku.

2.Liczbę członków Zarządu i jego Prezydium ustala Walne Zebranie Delegatów.

par.24

1.Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

 1.Kierowanie bieżącą działalnością regionalnej organizacji Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów i wytycznymi Zarządu,

2.Dokonywanie czynności prawnych,

3.Podejmowanie na wniosek organizacji zakładowych decyzji w sprawie strajku Par.33.ust.2, oraz występowanie z wnioskiem do Zarządu o podjęcie strajku w innych przypadkach.

par.25

1.Regionalna Komisja Rewizyjna posiada uprawnienia zawarte w Par.20

2.Liczbę członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Delegatów.

3.Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu regionalnym.

4.Nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na Zjazd.

par.26

1.Władzami organizacji zakładowej są:

1.Zakładowe Zebranie Członków Związku jeżeli Związek zrzesza do 100 członków, a w przypadku gdy liczba członków wynosi ponad 100 to zakładowe zebranie Delegatów. Obniżenie lub podwyższenie progu ilościowego odbywa się jedynie za zgodą Komisji Krajowej.

2.Komisja Zakładowa,

3.Zakładowa Komisja Rewizyjna.

2.Do kompetencji i funkcjonowania organów zakładowych stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz organizacji regionalnych Związku zawarte w Par.23 i 24 z tym, że:

1.Zakładowe zebranie członków , delegatów, powołuje organizacje wydziałowe oraz ustala wewnętrzną strukturę organizacji zakładowej,

2.Do kompetencji Komisji należy również:

a.współudział w wydawaniu Regulaminu Pracy

b.podejmowanie uchwał co do przeznaczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

c.opiniowanie w przedmiocie zatrudnienia, awansowania, premiowania i nagradzania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w zakresie, w jakim przewidują to przepisy prawa pracy,

d.kontrola działalności swych członków działających w reprezentacji ogółu pracowników zakładu pracy i udzielanie im wiążących wytycznych.

3.Zakładowa Komisja Rewizyjna posiada uprawnienia zawarte w Par.20 z tym, że może kontrolować władze związku szczebla zakładowego i podległe jej struktury.

par.27

Do władz Podregionów i Komisji Międzyzakładowych, ich kompetencji i funkcjonowania stosuje się odpowiednie postanowienia odnoszące się do organizacji zakładowych.

par.28

1.Kołem związkowym i jego pracami kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący wybrani przez ogólne zebranie członków koła.

2.Przewodniczący koła pełni funkcję opiniodawcze w sprawach koła i jego członków.

3.W mniejszych zakładach pracy/filiach, punktach/ przewodniczącym kół komisja zakładowa lub międzyzakładowa może zlecić załatwienie spraw określonych w § 26 ust.2 pkt. 2 lit. C..

Rozdział V

SEKCJE ZAWODOWE,BRANŻOWE I INNE

par .29

1.Strukturami zawodowymi i branżowymi są:

 a.Sekretariat Krajowy,

b.Sekcja Krajowa,

c.Sekretariat Regionalny,

d.Sekcja Regionalna.

par. 30

1.Działalność struktur branżowych i zawodowych finansuje Komisja Krajowa w oparciu o Par.38 Statutu oraz Uchwałę Finansową Krajowego Zjazdu Delegatów.

2.Decyzję o powstaniu i rejestracji struktury branżowej lub zawodowej w regionie podejmuje Walne Zebranie Delegatów Regionu.

3.Decyzję o powstaniu i rejestracji struktury branżowej lub zawodowej na szczeblu krajowym podejmuje Komisja Krajowa.

4.Zasady powoływania i funkcjonowania struktur zawodowych, branżowych i innych określają regulaminy wewnętrzne uchwalone przez te struktury i zatwierdzone przez Komisję Krajową.

5.Władzami Sekretariatów Krajowego i Regionalnego są:

 a.Walne Zebranie Sekretariatu,

 b.Rada Sekretariatu,

 c.Komisja Rewizyjna Sekretariatu.

 6.Władzami Sekcji Krajowej i Regionalnej są:

 a.Walne Zebranie Sekcji,

b.Rada Sekcji,

c.Komisja Rewizyjna Sekcji.

 

7.Wszystkie władze struktur branżowych, zawodowych i innych pochodzą z wyboru zgodnie z Par.9 Statutu

par. 31

Sekcje zawodowe, branżowe i inne przygotowywują lub opiniują projekty zbiorowych układów pracy oraz wykonują inne zadania dotyczące zawodów i branż, zlecone przez władze Związku, względnie uzgodnione z tymi władzami

Komisja Krajowa upoważnić może sekcje do zawierania w jej imieniu zbiorowych układów pracy.

Rozdział VI

STRAJK

par. 32

Po wyczerpaniu innych form działania Związek może podjąć akcję strajkową

par. 33

Sposób rozwiązywania prowadzonych sporów zbiorowych przez Związek i prawo do strajku jak i formy prowadzenia strajków Związek będzie realizował zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

par. 34

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania do pracowników zakładów, które z uwagi na pełnione funkcje nie mogą strajkować. Dla poparcia ich żądań może być ogłoszony strajk solidarnościowy.

Rozdział VII

OŚRODEK PRAC SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH I WYDAWNICTWA

par. 35

1.W ramach Związku działa Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych, prowadzący badania nad warunkiem życia i pracy jak również kosztami utrzymania ogółu pracowników oraz przygotowywujący ekspertyzy w zakresie polityki społeczno-gospodarczej dla potrzeb Związku.

2.Strukturę Ośrodka, jego funkcjonowania i fundusze określa Komisja Krajowa Związku

3.Organizacje regionalne Związku mogą powoływać podobne ośrodki zajmujące się problematyką regionu, zawodów i branż.

par. 36

Związek dysponuje własnymi środkami przekazu informacji. O ich statusie decydują władze Związkowe odpowiednich szczebli.

Rozdział VIII

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

par. 37

1.Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe.

2.Fundusze Związku tworzone są z:

 1.Składek członkowskich,

 2.Darowizn, zapisów i dotacji,

 3.Dochodów z majątku Związku oraz prowadzonej za zgodą odpowiednich władz Związku             działalności gospodarczej,

 4.Dochodów z imprez kulturalnych, sportowych itp.

par. 38

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej, socjalnej, kulturalno-oświatowej Związku oraz jego działalność.

par. 39

Podstawą działalności finansowej władz Związku są:

1.Preliminarze wydatków obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.

2.Preliminarze wydatków uchwala się na okres roczny.

3.Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

par. 40

Związek jest reprezentowany przez Przewodniczącego Komisji Krajowej oraz Wiceprzewodniczących. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz innych czynności prawnych uprawnione są dwie osoby z właściwych władz związku;Przewodniczący i Wiceprzewodniczący lub Skarbnik.

par. 41

1.Związek Zawodowy NSZZ Solidarność ’80 Małopolska, Regiony, Podregiony oraz Komisje Zakładowe posiadają osobowość prawną.
2.Do reprezentowania Regionów, Podregionów i Komisji Zakładowych stosuje się odpowiednio postanowienia Par.40
3.Przewodniczący jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną są kierownikami zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników zatrudnianych w tych jednostkach.
4.Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

par. 42

1.W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych dotyczących jego interpretacji decyzje podejmuje Komisja Krajowa.
2.Interpretację Statutu dokonaną przez Komisję Krajową ocenia-na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej-Krajowy Zjazd Delegatów

par. 43

Akta zawierające decyzje majątkowe, orzeczenia lub opinie organów Związku należy przechowywać co najmniej lat dziesięć.

par. 44

1.Po uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów o likwidacji Związku, Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku NSZZ Solidarność’80 Małopolska
2.Likwidację jednostki organizacyjnej związku stwierdza Władza Związku dokonująca rejestracji poprzez wykreślenie z rejestru struktur.

par. 45

1.Niniejszy Statut przyjęto uchwałą członków-założycieli NSZZ Solidarność’80 Małopolska w dniu 11.03.2003 roku w Krakowie.