Marsz Protestacyjny Pracowników AMP i Spółek

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ’80 Małopolska MSP SA Kraków, jako współorganizator, uczestniczyła 14.12.2023 r. w Marszu Protestacyjnym przeciwko zamykaniu kolejnych Zakładów produkcyjnym na ternie obecnego kombinatu. Niespełna trzy lata temu została wyłączona cześć surowcowa krakowskiego oddziału AMP SA, w najbliższym czasie dojdzie do zamknięcia Zakładu ArcelorMittal Tubular Products w Krakowie, niepewna jest sytuacja na Koksowni, instalacja została zatrzymana na gorąco i nie wiadomo kiedy ponownie zacznie produkcję koksu. Mówimy kategoryczne NIE dalszym wyłączaniom krakowskich instalacji.

11 Listopad 2023- 105 rocznica odzyskania niepodległości

Delegacja Zarządu Regionu NSZZ Solidarność ’80 Małopolska wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyła w obchodach 105-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Wawelskiej prowadzoną przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Patriotyczny pochód przeszedł koło Krzyża Katyńskiego, gdzie nasza Delegacja złożyła kwiaty, następnie przez Rynek, kończąc na Placu Matejki.

Krzyż Wolności i Solidarności

26 maja 2023r. w Krakowie, w siedzibie Małopolskiego Urzędu Małopolskiego, wręczone zostały przez wicewojewodę małopolskiego Ryszarda Pagacza, Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji demokratycznej. Krzyże Wolności i Solidarności, wzorowane na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości, otrzymują działacze opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Wśród 21 działaczy, którym zostały wręczone odznaczenia, znalazł się nasz długoletni członek Mirosław Luty. W imieniu NSZZ Solidarność ’80 Małopolska, serdecznie Gratulujemy Mirosławowi.

Święto Konstytucji 3 maja 2023

3 maja 2023r. o godz. 10 w katedrze wawelskiej odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W uroczystościach brała udział delegacja Zarządu Regionu NSZZ Solidarność ’80 Małopolska, która złożyła kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.

35 lecie strajków w nowohuckim kombinacie

28 kwietnia 2023 r. przedstawiciele KM NSZZ Solidarność ’80 Małopolska MSP SA Kraków, brali udział w uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, os. Szklane Domy. Msza Święta odbyła się z okazji 35-lecia strajków kwietniowo-majowych w Hucie im. Lenina.

25.04.2023 Walne Zebranie Delegatów KM NSZZ Solidarność ’80 Małopolska MSP SA Kraków.

W dniu 25.04.2023 roku, w Sali konferencyjnej HUT-PUS, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność’80 Małopolska M.S.P. S.A. Kraków.

Po rozpoczęciu spotkania i wybraniu prowadzącego, protokolantów oraz poszczególnych Komisji, Przewodniczący Marek Siwak przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej. Omówił w nim rozmowy z przedstawicielami AMP w ramach spotkań TOP 6 oraz Zespołu Centralnego. Poruszył również tematy Zakładowego Regulaminu ZFŚS na 2023r, Porozumienia Płacowego na 2022r. oraz 2023r., „Porozumienia Transformacja”, wystąpień na temat wypłaty zwiększonego odpisu do ZFŚS oraz pisma w sprawie wypłaty dodatkowej nagrody inflacyjno-wyrównawczej, dzięki którym Pracodawca zwiększył w 2022r. kwotą 2.5 mln. zł. Fundusz Socjalny. Udało też dojść do porozumienia i wynegocjowaniem dodatkowej nagrody inflacyjnej w 2022r. Zostało też przedstawione Porozumienie regulujące sprawy pracownicze w okresie zmiennej i wynikających z uwarunkowań zewnętrznych sytuacji produkcyjnej, w związku z zatrzymaniem w 2022r. WP nr.3 w Dąbrowie G. Został przedstawiony też temat ubiegłorocznych wyborów Społecznych Inspektorów Pracy, w wyniku których, przy bardzo dużym zaangażowaniu się samych kandydatów, całego Zarządu KM, uzyskaliśmy zaskakująco dobry wynik, który mógł być jeszcze lepszy, gdyż różnice głosów pomiędzy kandydatami, szczególnie w obszarze BWZ i BTL były naprawdę niewielkie.

Przewodniczący Marek Siwak omówił też niepewną sytuację w spółce Hut-Pus. Po zamknięciu części surowcowej w Krakowie, w związku z pandemią oraz ciągle rosnącą inflacją, firmie ciężko jest się podnieść  po stratach finansowych wynikłych z powyższych problemów. Jeśli chodzi o spółkę Tameh Polska, to cały czas czekamy  na dokładne informację na temat przejęcia jej przez inny podmiot gospodarczy. Na chwilę obecną Przedstawiciele Tameh oraz AMP nie zdradzają żadnych szczegółów i zasłaniają się tajemnicą handlową, chociaż cały czas potwierdzają chęć sprzedaży. Została też przedstawiona działalność turystyczno-rekreacyjna związku, omówione zostały zakończone oraz proponowane nowe wycieczki turystyczne.

Następnie zabrała głos Przewodnicząca Komisji Zakładowej Tameh Alicja Nowak Dziura i przedstawiła bieżącą sytuację na Zakładzie oraz omówiła wynegocjowane porozumienia płacowe.

Na dalszą część Zebrania zaproszeni byli przedstawiciele AMP: Dyrektor Zarządzający Oddziałem Wyrobów Płaskich- Wojciech Koszuta, Główny Specjalista Dialogu Społecznego- Cezary Koziński oraz Przewodnicząca Głównej Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych AMP- Jadwiga Radowiecka.

Na wstępie Przewodniczący Marek Siwak, w imieniu wszystkich Delegatów, pogratulował Wojciechowi Koszucie objęcia, od 01.07.2023r. jakże zaszczytnej roli, Dyrektora Generalnego AMP. Jak zauważyli Delegaci, tym sposobem Dyrektor Koszuta został pierwszym Polakiem w AMP, który podejmie to stanowisko. Dyrektor podziękował za gratulację oraz życzenia oraz zaczął omawiać bieżącą sytuacje w Spółce. Rozpoczął od niedawnego wypadku śmiertelnego na terenie naszej huty. Podkreślił, że na razie jest za wcześnie, żeby jednoznacznie określić przyczyny tej tragedii. Na chwilę obecną nie ma co wydawać wyroków, od tego jest Prokuratura orz powołana Komisja  Powypadkowa. Podkreślił, że dla niego bezpieczeństwo Pracowników było i będzie zawsze na pierwszym miejscu. Będzie starał się robić wszystko, żeby do podobnych wydarzeń w przyszłości nie dopuścić Następnie przedstawił aktualną sytuację przy remoncie WP nr. 2 w Dąbrowie G. Zaznaczył że wszystko idzie zgodnie z planem i na chwile obecną nie ma opóźnień. Przedstawił też aktualne problemy z dostawami slabów, spowodowanymi poważnymi awariami WP w Hiszpani oraz Francji. Zamówione z tych kierunków slaby( ok.140 tys.ton), które nie dotrą ,mają być zamienione z innych zewnętrznych zakontraktowanych już źródeł. Przedstawił również, zakończone inwestycję w Krakowie, m. innymi na obszarze walcarki, wytrawialni, szlifierki, walcowni gorącej(nowa suwnica) oraz trwającej inwestycji na Wyżarzalni (Piece wodorowe), która ma się zakończyć końcem tego roku. Jeśli chodzi o trzecią linię ocynkowni w Krakowie, to projekt cały czas czeka na zatwierdzenie wyższych władz spółki, ale raczej nie ma zagrożenia dla tej inwestycji. Jednym z pierwszych pytań zadanych z Sali, dotyczyło aktualnej sytuacji na linii ocynkowni nr. 1. Dyrektor odpowiedział, że w związku z bardzo małymi zamówieniami na ten rodzaj blachy, linia będzie stała do końca 2 kwartału, może uda ją się uruchomić w 3 kwartale, światełko w tunelu już widać. Pracownicy będą w tym czasie pełnić 2 -osobowo dyżury, a reszta załogi wybierać zaległe urlopy oraz ewentualne postojowe. Padło też pytanie do Dyrektora na temat najnowszych doniesień prasowych, dotyczących budowy na terenach AMP małych reaktorów jądrowych. Dyrektor odpowiedział, że cały projekt budowy reaktorów (SMR),jest na bardzo wczesnym etapie, analizowane są dopiero uwarunkowania techniczne, geologiczne, środowiskowe tego projektu. Analizy te ,dopiero odpowiedzą na pytania, czy firma w ogóle wejdzie w ten projekt. Na pytanie o ewentualnych postojach na BWG, Dyrektor odpowiedział, że na chwilę obecną nie są planowane postoje w tym obszarze. Padło też pytanie na temat ewentualnego wydzielenia stacji regeneracji kwasów na BWZ do oddzielnej Spółki/podmiotu. Dyrektor potwierdził, że trwały tylko analizy ewentualnego takiego rozwiązania, przykładem innych zachodnich hut. Na chwilę obecną na ma takiego projektu i nie ma zagrożenia dla ewentualnego wydzielenia tego obszaru. Następnie padło pytanie na temat przyszłości krakowskiej koksowni. Dyrektor odpowiedział, że patrząc w perspektywie do 10 lat, nie ma planów ewentualnego zamknięcia tego Zakładu, patrząc długofalowo, to wszystko zależy od przyszłościowego zapotrzebowania na koks, a to też uzależnione jest od postępu procesów dekarbonizacji w Spółce. W następnej części Zebrania, Pan Cezary Koziński omówił bieżące tematy, przypomniał o kończących się formalnościach prawnych wprowadzenia nowych zapisów w ZUZP, dotyczących dodatku mentorskiego (dodatek będzie przysługiwał Pracownikom, którzy przekazują swoją wiedze i umiejętności osobom z rekrutacji zewnętrznej oraz również rekrutacji wewnętrznej pomiędzy Zakładami, Biurami). Przypomniał również „Porozumienie Transformacja”, które obowiązuję do końca tego roku, omówił wynegocjowane Porozumienie w sprawie pracy zdalnej oraz nowe zapisy w Regulaminie Pracy dotyczące kontroli trzeźwości(zapisy musiały wejść w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy).W Regulaminie Pracy, zostały między innymi, sprecyzowane zapisy dobrowolnej kontroli Pracownika przed wejściem na teren Zakładu Pracy oraz ewentualne kontrole  na terenie  Zakładów, która mają być przeprowadzane indywidualnie a nie na „pokaz” i przy wszystkich, jak to było niejednokrotnie robione do tej pory. Przypomniał też o wynegocjowanym również , przez stronę społeczną, dodatku w wysokości 450 zł, za okulary korekcyjne.Zmiana kwoty dofinansowania okularów korekcyjnych wchodzi w życie od początku tego roku i  w razie skorzystania z dodatku na starych zasadach, można wnioskować o wyrównanie różnic tych kwot.Pani Jadwiga Radowiecka przypomniała najważniejsze zmiany jakie weszły w Regulaminie ZFŚS w 2023r. oraz potwierdziła do powrotu z przed pandemii , organizacji przez Zakłady uroczystych spotkań z Jubilatami.W odpowiedzi na pytanie dotyczące przejęcia Spółki Tameh przez miasto Kraków, goście odpowiedzieli, że dalej trwają negocjacje i rozmowy w tym temacie pomiędzy zaineresowanymi stronami,, które powoli dochodzą do finalizacji. Kiedy dokładnie to nastąpi, na tą chwilę nie wiadomo. Na pytanie dotyczące ewentualnego powrotu do rozmów ze stroną społeczną, w sprawie nowego taryfikatora i wartościowania stanowisk w AMP , Pan Koziński odpowiedział, że pod koniec maja planowane jest spotkanie, zorganizowane przez HR ze związkami zawodowymi, w celu powrotu do rozmów i przypomnienia do tej pory przedstawionych tematów w tym zakresie. Padł też temat z Sali dotyczący ewentualnego dowartościowania pracy w drugim zawodzie np. dla kierowców. Na tą kwestie  Pan Cezary odpowiedział, że na chwilę obecną, żadna organizacja związkowa nie zgłosiła takiego rozwiązania, jeżeli takie wpłynie, zaakceptowane przez całą stronę społeczną, to wtedy będą się wewnętrznie zastanawiać nad ewentualnym wdrożeniem takiego rozwiązania.

W następnej części spotkania, już bez udziału gości, przystąpiono do głosowania nad Uchwałami, przedłużającymi obecną kadencje Zarządu KM oraz wszystkich podległych Komisji Zakładowych o rok, czyli do końca 2024r.

11.11.2022- Święto Niepodległości11 listopada 2022 r. obchodziliśmy 104 rocznice odzyskania niepodległości. Zarząd Regionu NSZZ Solidarność’ 80 Małopolska wystawił  Poczet Sztandarowy w składzie: Janusz Wilk, Dariusz Lehmann, Jacek Słupik. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w katedrze wawelskiej przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego, zebrani przeszli pod Krzyż Katyński, gdzie reprezentacja naszego Związku złożyła wiązanke. Potem uroczystości przeniosły się przed Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki. Serdecznie dziękujemy za liczny udział w tych uroczystościach.